Munya interneta veikala www.munya.shop pirkšanas un pārdošanas noteikumi un nosacījumi

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir šī attālinātā pirkšanas un pārdošanas līguma noteikumi, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču iegādes noteikumiem saistītos jautājumus.s.

1.2. Interneta veikals www.munya.shop ir elektroniskais veikals tīmekļa vietnē, kurā Pircējs var iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces..

1.3. Pārdevējs EM21, MB, reģistrēta un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 306247359, kas darbojas Eduardo Andrė g. 14-5, Viļņa, elektroniskā adrese info@munya.shop, interneta adrese www.munya.shop.

1.4. Pircējs ir persona, kas atbilst šādām prasībām: rīcībspējīgas fiziskas personas, t. i., i. i. y. personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas nolēmumu; nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem, tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja viņiem nav savu ienākumu; juridiskas personas; iepriekš minēto personu pilnvaroti pārstāvji..

1.5. Pirkuma un pārdošanas līgums Pirkuma un pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju un sastāv no preču pasūtīšanas pieteikuma, ko Pircējs iesniedz Pārdevējam, izmantojot Interneta veikalu, un Pirkuma un pārdošanas noteikumiem ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem.

 

2. Vispārīgie noteikumi.

2.1. Šie Preču pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preci e-veikalā.e.

2.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts pa e-pastu. veikala tīmekļa vietnē. 2.3. Pircējam, iegādājoties e-pasta. veikalā, tiek piemēroti noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.3. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs e. Pēc iepirkumu groza izveidošanas veikalā, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar Pārdevēja noteikumiem, noklikšķina uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu.".

2.4. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais līgums tiek saglabāts e-veikalā.

 

3. Personas datu aizsardzība.

3..1. Preču pasūtīšana pa e-pastu Veikalā pircējs var:

3.1.1. reģistrējoties šim e-pastam. ievadot reģistrācijai veikalā pieprasītos datus;;

3.1.2. bez reģistrēšanās šim e-pastam. veikalā.

3.2. Pircējs, pasūtot preces 3.1. Noteikumos noteiktajā kārtībā, attiecīgajos informācijas laukos, ko sniedz Pārdevējs, jānorāda Pircēja personas dati, kas nepieciešami preču pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. e-pasta adrese.

3.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 3.2. Pircēja personas dati, kas norādīti 1. punktā, tiks apstrādāti e-pasta preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas. veikalā, Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga mērķiem.

3.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiktu apstrādāti Pārdevēja preču un pakalpojumu pārdošanas e-pastā. veikala vajadzībām, Pircējs piekrīt arī tam, ka uz Pircēja norādīto e-pastu tiktu nosūtīti preču pasūtīšanai nepieciešamie informatīvie ziņojumi uz e-pasta adresi un tālruņa numuru.

3.5. Pircējs, reģistrējoties ar e-pasta starpniecību veikalā un pasūtot preces, apņemas saglabāt un nevienam neizpaust pieteikšanās datus.

 

4. Pircēja tiesības un pienākumi.

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un citiem e-pastiem. veikala informācijas sadaļās norādītajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkuma līguma ar e-pasta. veikalā, rakstiski (e-pastā, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) paziņojot par to Pārdevējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem līgumu nav iespējams lauzt.

4.3. Noteikumi 4.2. Pircējs var izmantot 1. punktā paredzētās tiesības tikai tad, ja prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī tā nav lietota.

4.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām nolīgto cenu.

4.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

4.6. Pircējs apņemas nenodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. 4.7. Ja Pircējs pazaudē pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā Kontakti norādīto saziņas līdzekli.

4.7. Pircējs, izmantojot e-pastu, piekrīt ievērot šos Pirkšanas un pārdošanas noteikumus un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

 

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi.

5.1. Pārdevējs apņemas radīt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot e-pasta. veikala pakalpojumus.

5.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja e-pasta. veikala darbības stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-pasta. veikalā vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.

5.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz Pircēja e-pasta. veikala reģistrācijas veidlapā norādītās Pircēja personas informācijas privātumu.

5.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

 

6. Preču pasūtīšana, cenas, maksāšanas kārtība, termiņi.

6.1. El. veikalā Pircējs var iepirkties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

6.2. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pircējs nospiež pogu Apstiprināt pasūtījumu, un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina, nosūtot apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu. 

6.3. Preču cenas e-veikalā un aizpildītajā pasūtījumā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN.

 

7. Preču kvalitāte, garantijas.

7.1. Katrā e-pasta sūtījumā veikalā pārdodamo preču detaļas tiek norādītas vispārīgi katrai precei pievienotajā preču aprakstā.

7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-pasta. veikalā esošās preces var neatbilst pēc krāsas, formas vai citiem parametriem faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.

7.3. Pārdevējs noteiktiem preču veidiem uz noteiktu laiku sniedz kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šo preču aprakstos.

7.4. Ja pārdevējs noteiktiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

 

8. Pircēja un pārdevēja atbildība.

8.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedz neprecīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un iegūst tiesības pieprasīt atlīdzināt Pircējam radušos tiešos zaudējumus.

8.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-pastu. veikalā.

8.3. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja e. veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēgta e. veikaliem, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

8.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs, neraugoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja pienākumiem, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

8.5. Ja Pārdevēja e-pasta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-pastiem. tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tur sniegto informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

8.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

 

9. Mārketings un informācija.

9.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt e-pasta sūtīšanu. veikalā dažādas akcijas.

9.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tās atcelt. Jebkuras izmaiņas akciju noteikumos vai to atcelšana ir spēkā tikai uz priekšu, t.i., no to veikšanas brīža.

9.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.

9.4. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta uz Pārdevēja e-pasta adresi. pa tālruni un e-pastu, kas norādīts veikala sadaļā Kontakti. e-pasta adreses.s.

9.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus interneta pieslēguma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ.


Munya patur tiesības atcelt pasūtījumus un atlīdzināt ar tiem saistītos izdevumus sakarā ar apstākļu maiņu.